ចូលរួមដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នា ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពផែនដីរបស់យើង

មនុស្សម្នាក់ដើមឈើមួយដើម !!!!!
ចូលរួមដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នា ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពផែនដីរបស់យើង។
នៅខែវិឆ្ឆិការខាងមុខនេះ E&M Coffee & E&M Catering សហការជាមួយ Marque Photography & Creative Design The Hub Tv និងមានយុទ្ធនាការណ៏ដាំដើមឈើនៅខេត្តកំពត ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់ផែនដី និងទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់ ដូច្នេះប្រសិនជាបងៗលោក លោកស្រីទាំងអស់ ចង់ចូលរួមជាមួយុទ្ធនាការនេះ អាចអញ្ជើញមក E&M Coffee ទាំងពីរសាខា​​ ក្រុមការងាររបស់ពួកយើងនិងជំរាបពីពត៌មានលំអិត ឬទាក់ទង 069 200 002 ។