ស្ងោរជ្រក់សាច់គោ Sangou Jrok Beef
ស្ងោរជ្រក់សាច់គោ Sangou Jrok Beef

ស្ងោរជ្រក់សាច់គោ Sangou Jrok Beef